top of page

Garantie voorwaarden

 

              GARANTIEBEPALINGEN KAMPEERAUTO

 

  1. De garantie op de gebruikte kampeerauto wordt door de verkoper verleend voor een maximum van drie maanden na de tenaamstelling van het voertuig op naam van de koper, of tot er maximaal 5000 kilometers met de kampeerauto is gereden, waarbij bepalend is welk maximum het eerst wordt bereikt.

  2. De garantie op de gebruikte kampeer­auto geldt uitsluitend bij verkoop van een gebruikte kampeerauto waarvan de koopprijs tenminste € 12.500,-  bedraagt, tenzij anders overeen gekomen.

  3. De garantie voor gebruikte kampeerauto’ geldt alléén voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.

  4. Aan de opbouw en  auto-technische gedeelte van de kampeerauto is vóór aflevering een onderhoudsbeurt, campercheck  uitgevoerd. Voor de kampeerauto is bovendien bij aflevering van de kampeerauto nog ge­durende minimaal 6 maanden een APK keuring geldig.

  5. Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten of slijtage, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de voor de aflevering door de verkoper verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie.

  1. De garantie voor de gebruikte kampeerauto’ betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop voor de koper niet waarneembaar waren, als ook het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode bij normaal gebruik zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel voor rekening van de verkoper. De gebreken dienen binnen de garantietermijn door verkoper of diens reparateur te zijn vastgesteld. Bij gehele vervangen van duurzame onderdelen, zoals verwarmingsinstallaties, boilers, koelkasten en dergelijke wordt een nieuw voor oud regeling toegepast. Op basis van afschrijving draagt de koper een nader te bepalen gedeelte bij voor kosten van herstel. Niet onder de garantie vallen: Corrosie, banden, accu’s, ramen en niet tot de standaarduitrusting behorende of naderhand gemonteerde accessoires (bij de kampeer­auto  kunnen dergelijke accessoires onder meer zijn: de cruise-control, achteruitrijcamera, alarm-installaties, navigatiesystemen, verklikkers en autoradio’s, tv apparatuur, schotelantennes en zonnepanelen), tenzij deze door verkoper nieuw zijn geleverd en gemonteerd. Gebreken die na aflevering zijn ontstaan door modificaties zoals chiptuning e.d vallen eveneens buiten de garantie.

  2. Ook vallen niet onder de garantie defecten, die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik waaronder mede overbelasting wordt verstaan, het deelnemen aan wedstrijden, het trekken van (te) zware aanhangers of reparaties die niet in verkopersbedrijf of niet met diens toestemming zijn verricht. Evenmin bestaat er aanspraak op garanties bij schade, ontstaan ten gevolge van buiten de kampeerauto komende onheilen (bijvoorbeeld aanrijdingen, hagel- en stormschade). Verder vallen niet onder de garantie defecten welke zijn ontstaan buiten de Europese Unie, tenzij koper aantoont dat voornoemde defecten niet zijn veroorzaakt door de van de Europese Unie afwijkende om­standigheden aldaar (inferieure wegen, extreem steile hellingen etc.).

  3. Koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden, tenzij de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan, door de koper geen gelegenheid is geweest dit aan verkoper vóór herstel te melden en dit door de koper kan worden aangetoond aan de hand van de door de reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen.

  4. De kosten van een elders uitgevoerde reparatie worden maximaal vergoed tegen het in het bedrijf van de verkoper geldende prijspeil.

  5. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade van de koper of derden of tot het vergoeden van gevolgschade, reis- en verblijfkosten en- of andere kosten voor de koper, of voor een derde ten aanzien van personen en zaken, andere dan de kampeerauto zelf.

 

 

Garantiebepalingen Camptrade 01-06-2012-A-1

bottom of page