top of page

Voorwaarden bemiddeling

 1. De bemiddeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is op basis van no cure no pay.

 2. Zij eindigt door: A opzegging door één der partijen met een opzeggingstermijn van één week en B door verkoop van het object.

 3. Indien de consignatie eindigt door opzegging, is bemiddelaar verplicht uiterlijk op de beëindigingsdatum  ter beschikking te stellen aan de opdrachtgever, die de verplichting heeft het object uiterlijk op die datum bij de bemiddelaar in ontvangst te nemen. Bemiddelaar is gerechtigd om de werkelijke vooraf overeengekomen reparatie- en of reinigingskosten  bij beëindiging van deze overeenkomst bij opdrachtgever in rekening te brengen, vastgesteld op:  € 150,00 ( poets en reinigingskosten)

 4.  Advertentie- en promotiekosten, aanmeldingskosten internet komen voor rekening van bemiddelaar

 5. Indien de opdrachtgever, de consignatie beëindigt,  is hij verplicht aan de bemiddelaar tegen afgiften van het object als bewaarlooncontant te betalen een bedrag van € (nader te bepalen) inclusief btw voor elke dag dat de bewaring feitelijk heeft geduurd.

 6. Bemiddelaar komt het recht van retentie toe op het object voor al hetgeen hij ter zake van deze overeenkomst van opdracht gever heeft te vorderen.

 7. Bemiddelaar verbindt zich het object overdekt/onoverdekt te zullen opslaan in/op het perceelgelegen aan diens ondergenoemd adres of in/op het adres .

 8. Bemiddelaar verbindt zich het object als een goed huisvader te zullen beheren, voor de bewaring en het behoud daarvan als een goed huisvader te zullen zorgen.

 9. Bemiddelaar verplicht zich het object uitsluitend te doen gebruiken door aspirant-kopers voor het maken van proefritten, het naar een andere locatie te vervoeren voor reparatie en- of laten keuren door ANWB of andere instanties. Zulk gebruik dient op de openbare weg te geschieden onder een zg. handelaars kenteken/registratiebewijs, tenzij de opdrachtgever zijn houderschapsbelasting en verzekering laat doorlopen tijdens deze overeenkomst.

 10. Opdracht gever  verplicht zich het object tenminste tegen W.A en brand/diefstal/joyriding verzekerd te houden gedurende de looptijd van deze overeenkomst.

 11. Opdrachtgever heeft tijdens de duur van deze overeenkomst geen beschikkingsbevoegdheid over het object.

 12. Partijen komen een koopprijs overeen van tenminste ( vooraf overeengekomen)

 13. Bemiddelaar is gerechtigd het object met de daarbij behorende documenten aan een koper te leveren en de koopprijs ter incasso namens en ten behoeven van opdrachtgever te ontvangen en per order van deze te kwiteren.

 14. Bemiddelaar is verplicht binnen 1 dag na incasso  ter kwijting van opdrachtgever over te dragen/ over te maken op diens bankrekening  bekend ( nader te ontvangen) 

 15. Opdrachtgever verklaart als laatste dat het door hem/haar in opdracht gegeven bovenstaande object geen verborgen gebreken heeft, de kilometerstand naar waarheid is opgegeven, dan wel mankementen vertoont die hij/zij voor bemiddelaar verzwegen heeft, noch dat het in verkoop genomen object geen vochtschade heeft, of heeft gehad.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

bottom of page